Riktlinjerna och reglerna nedan finns framtagna dels för att undvika framtida skador på byggnaden, samt att det utåt sätt ska vara utseendemässigt enhetlig, men även för att undvika klagomål från övriga boende vid arbete i lägenheterna.

Generellt vid renovering

Visa hänsyn till dina grannar! Lättare arbeten som inte orsakar större oväsen, t.ex. ihopmontering av möbler eller uppsättning av enstaka tavla är helt ok att göra på kvällen. Arbeten som däremot orsakar mycket oväsen, t.ex. borrning och bilning ska undvikas helt kvällar och helgdagar. Använd sunt förnuft helt enkelt.

Var rädd om vårt trapphus! Trapphuset är nyligen renoverat så var försiktig när du transporterar material, verktyg och avfall genom trapphuset. I hissen skall hisskydd alltid användas vid transport av ovanstående. Boende ansvarar för att de hantverkare som arbetar hemma hos er följer dessa regler.

Styrelsen kan inte ge tillstånd till någon renovering innan lägenheten är köpt, inte heller förhandsgodkännande av renovering.

Detta kan du göra utan tillstånd från styrelsen

Följande ingrepp i lägenheten kräver inget tillstånd från föreningens styrelse:
– Måla om, tapetsera och slipa golv
– Montera, ta bort och flytta garderober, hyllor och liknande
– Ta bort eller byta ut innerdörrar, dörrkarmar, trösklar och socklar
– Byta köksinredning. Vattenanslutningar och avlopp får inte ändras (se nedan om arbeten som kräver tillstånd från styrelsen)
– Lägga till eller dra ny el, kontakter och lamparmaturer samt elcentral, men detta måste alltid göras av behörig elektriker

Följande kräver skriftlig ansökan och tillstånd från styrelsen

Följande ingrepp i lägenheten kräver skriftlig ansökan och tillstånd från föreningens styrelse:
– Rivning eller delvis rivning av icke-bärande väggar (se nedan)
– Renovering av badrum, med eller utan byte eller flytt av vattenanslutningar och avlopp (se nedan)
– Byte och installation av handdukstork
– Byte eller flytt av vattenanslutningar och avlopp i kök (se nedan)
– Installation av tvättmaskin utanför badrum (se nedan)
– Flytta, byta eller ta bort element
– Renovering av balkong
– Renovering av fönster
– Ventilationsrelaterade ingrepp, detta inkluderar även mindre ingrepp som byte av ventiler
– Lägga nya golv 
– Byte eller renovering av ytterdörr (se nedan)

Om rivning eller flytt av väggar i lägenheten

Flertalet väggar i lägenheterna är icke-bärande, vilket i flertalet fall betyder att det går att riva eller flytta dessa. Några väggar är dock bärande, dessa får absolut inte röras. Elemant eller ventilation får inte heller röras. Om det ska göras rivas, delvis rivas eller flyttas väggar så ska utlåtande från behörig konstruktör bifogas ansökan. Utlåtandet arkiveras sedan hos styrelsen.

Om renovering av badrum

Renovering av badrum kräver skriftlig ansökan och tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det finnas beskrivning av arbetet, och det ska tydligt framgå om vattenanslutning och avlopp ska flyttas.

Badrumsrenoveringen måste utföras av ett företag som är behörigt för våtrum. Efter renoveringen ska det framläggas ett våtrumsintyg enligt Bygg- och keramikrådet. I ansökan till styrelsen ska det framgå att firman som kommer anlitas för renoveringen kommer att lämna det efterfrågade intyget. Intyget arkiveras sedan hos styrelsen. 

Om flytt av kök, inkl flytt av vattenanslutning och avlopp

Flytt av hela köket eller flytt av vattenanslutning och avlopp i kök kräver skriftlig ansökan och tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det finnas beskrivning av arbetet och det ska tydligt framgå hur vattenanslutning och avlopp ska flyttas. Det är viktigt att specificera om nya rör ska läggas ovanpå befintligt golv eller om ingreppet kommer ske under golv/i bjälklaget. Om det ska göras ingrepp under golv/i bjälklaget så ska utlåtande från behörig konstruktör bifogas ansökan. Utlåtandet arkiveras sedan hos styrelsen.

Om installation av tvättmaskin utanför badrum

Installation av tvättmaskin utanför badrum kräver skriftlig ansökan och tillstånd från styrelsen. Arbetet ska göras av behörig firma och enligt Säker vattens branchregler för placering i kök eller utanför badrum/kök. För sistnämnda ska det alltid finnas en golvbrunn med förhöjningsring under tvättmaskinen, detta gäller också om tvättmaskinen installeras i det tidigare köket. Efter renoveringen ska det framläggas ett intyg på att installationen av tvättmaskin följer Säker vattens branschregler. I ansökan till styrelsen ska det framgå att firman som kommer anlitas för renoveringen kommer att lämna det efterfrågade intyget. Intyget arkiveras sedan hos styrelsen.

Om byte av ytterdörr – Installation av säkerhetsdörr

Byte av ytterdörr och installation av säkerhetsdörr kräver skriftlig ansökan och tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det finnas beskrivning av arbetet som planeras, inklusive ritning. Den nya dörren ska vara identisk med de originala dörrarna. De säkerhetsdörrar som redan har installeretas ska inte användas som förlagor för nya säkerhetsdörrar.

Ansökan till styrelsen

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av vad som önskar göras. Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen har gett sitt tillstånd, och tillståndet från styrelsen är giltigt i ett år. Ansökningar behandlas på styrelsens sammanträden, vilka är en gång per månad, med undantag av juli månad. Icke-kompletta ansökningar kan behöva kompletteras innan styrelsen kan ta ställning till dem.

Bygglov

Som grundregel krävs bygglov för att bland annat ändra i konstruktionen, ventilationen och brandskydd samt för att slå ihop eller dela av lägenheter. Det är ägarens ansvar att kontakta kommunen och reda ut om bygglov behövs. Utöver bygglov krävs också styrelsens godkännande.

Bärande väggar får aldrig röras!

Planritningar

Planritningar av huset finns att ladda ner här.


Ordningsregler avseende I trapphus, ”källare” och vind
Ordningsregler avseende I lägenheten – Balkong, värme ventilation mm
Ordningsregler avseende Övrigt – Bredband, nycklar, rökning etc.