En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Skäl till att hyra ut i andra hand

Skäl till att upplåta lägenheten i andra hand är:

 • tidsbegränsat arbete på annan ort (ska dokumenteras, ges för ett år i taget och maximum tre år tillsammans)
 • heltidsstudier på annan ort (ska dokumenteras, ges för utbildningens längd)
 • sjukdom, möjlighet att flytta tillbaka till lägenheten ska finnas (ska dokumenteras, ges för ett år i taget)
 • fängelsevistelse, dock inte livstid (ska dokumenteras, ges för fängelsevistelsens längd)
 • uthyrning till egna barn, bonusbarn, barnbarn, föräldrar eller syskon (ska dokumenteras, ges för ett år i taget)
 • provboende i samboförhållande (ges för maximum ett år)
 • om ägaren har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering (samtliga ägare ska vara över 50 år, ska dokumenteras, ges för ett år i taget)
 • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget (ges för maximum ett år, försökt försäljning samt köpesumma ska dokumenteras)
 • om ägaren dör får dödsboet upplåta i andra hand ut fram till att arvskifte är klart (ska dokumenteras)

Två perioder av tidsbegränsad andrahandsupplåtelse kan inte följa direkt på varandra, det ska vara minst sex månader mellan dessa. Detta gäller även om skälen till upplåtelse är olika för perioderna. Det ges inte tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand de första sex månaderna efter förvärv.

Det kan göras undantag från tidsbegränsningarna ovan om upplåtaren är med i styrelsen eller på annat sätt gör ett betydligt arbete för föreningen.

Ansökan om andrahandsupplåtelse till juridisk person bedöms från fall till fall.

Ansöka om att hyra ut i andra hand

Komplett ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan önskad upplåtelse. Detta för att ansökan ska kunna behandlas under ett styrelsemöte, den kommer inte att behandlas mellan möten och eventuellt godkännande ges först efter nästa styrelsemöte. Att låta någon flytta in innan styrelsen har godkänt uthyrningen är att anse som olaglig upplåtelse.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs skriftligen per mail till brf.roslagsbanan.2@gmail.com. Följande uppgifter ska finnas med:

 • Önskad uthyrningsperiod, enligt ovan lista
 • Orsak till uthyrning, enligt ovan lista
 • Ifyllt utkast till hyreskontrakt, inklusive personnummer, namn, mailadress och telefonnummer till tilltänkt andrahandshyresgäst
 • Kreditupplysning på den tilltänkta hyresgästen, exempelvis hos UC
 • Utdrag ut belastningsregistret för den tilltänkta hyresgästen, som exempelvis kan göras hos Bakgrundkollen eller Digitaliseringsinitiativet
 • Arbetsgivarintyg för den tilltänkta hyresgästen, ev studieintyg från CSN eller skola/universitet/högskola.
 • Intyg från uthyraren/medlemmen i föreningen att den har kontaktat minst en relevant referens

Uthyrning till egna barn och nära familj

Egna barn, föräldrar och syskon räknas som ordinarie andrahandshyresgäster. Samma regelverk gäller också för dem, dvs att det ska ansökas om tillstånd samt kostnad ska betalas.

Föreningen accepterar delat ägande mellan föräldrar och barn, där den som bor i lägenheten äger exempelvis 10% och föräldrarna 90%.

Uthyrning via AirBnB eller likande uthyrniningsföretag

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via AirBnB eller likande uthyrningsföretag. Detta gäller både för kortare och längre perioder.

Skriftlig varning ges vid olaglig andrahandsuthyrning

De medlemmar som hyr ut sin lägenhet olagligt i andra hand får en skriftlig varning. Detta gäller också om det inte ansöks om förlängning av beviljad uthyrning i tid.

Olovlig andrahandsuthyrning kan resultera i att bli av med sitt medlemskap i föreningen, alternativt bli uppsagt från sin hyresrätt. Information om uppsägning av medlemskap i föreningen eller hyresrätt finns i föreningens stadgar 49 § om förverkandegrunder.

Föreningens ordningsregler ska följas

Vid godkända andrahandsuthyrningar är det uthyrarens skyldighet att låta hyresgästen ta del av föreningens ordningsregler och annat regelverk. Ansvaret för att ordningsreglerna följs förblir dock uthyrarens.

Om en andrahandshyresgäst bryter mot föreningens ordningsregler kan en skriftlig varning ges till ägaren av lägenheten.

Andrahandshyresgäster får inte ha egen skylt eller namnlapp på dörren

Andrahandshyresgäster får inte sätta upp egen skylt eller lapp på dörren. Läs mer i föreningens ordningsregler om namnskylt på dörren.

På tavlan på bottenvåningen anges endast ägarens namn.

Kostnad för andrahandsuthyrning

För andrahandsuthyrning faktureras ägaren för ett kalenderår en kostnad om 10 % av ett prisbasbelopp. Avgiften faktureras per månad, tillsammans med avgiften till föreningen. Uthyrning under del av kalendermånad räknas som hel månad.

Länkar

Information om andrahandsuthyrning hos Bostadsrätterna.
Länk till Bostadsrättslagen.